Balasan orang meinggalkan sholat

BALASAN MENINGGALKAN SOLAT:
Diriwayatkan bahawa pada suatu hariRasulullahS.A.W sedang duduk bersama para sahabat,kemudian datang pemuda Arab masuk ke alammasjid dengan menangis.Apabila Rasulullah S..A.W melihat pemuda itumenangis maka baginda pun berkata, “Wahaiorang muda kenapa kamu menangis?” Makaberkata orang ; muda itu,”Ya RasulullahS.A.W, ayah saya telah meninggal dunia dantidak ada kain kafan dan tidak ada orang yanghendak memandikannya.”Lalu Rasulullah S.A.W memerintahkan AbuBakarr.a. dan Umar r.a. ikut orang muda itu untukmelihat masalahnya.
Setelah mengikuti orangitu,maka Abu Bakar r.a dan Umar r.a. mendapati ayah orang muda itu telah bertukar rupa menjadibabihitam, maka mereka pun kembali danmemberitahu kepada Rasulullah S.A.W,”Ya Rasulullah S.A.W, kami lihat mayat ayahorang ini bertukar menjadi babi hutan yanghitam.”kemudian Rasulullah S.A.W dan parasahabat pun pergi ke rumah orang muda danbaginda pun berdoa kepada Allah S.W.T,kemudian mayat itu pun bertukar kepadabentukmanusia semula.Lalu Rasulullah S.A.W dan para sahabat menyembahyangkan mayat tersebut. Apabilamayat itu hendak dikebumikan, maka sekalilagimayat itu berubah menjadi seperti babi hutanyanghitam, maka Rasulullah S.A.W pun bertanyakepada pemuda itu, “Wahai orang muda,apakahyang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktudia di dunia dulu?” Berkata orang mudaitu, “Sebenarnya ayahku ini tidak maumengerjakan shalat.”Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda, “Wahaipara sahabatku,lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamatnantiakan bangkitkan oleh Allah S.W.T seperti babihutan yang hitam.”
Dizaman Abu Bakar r.a ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan sewaktu mereka menyembahyanginya tiba-tiba kain kafan itubergerak.Apabila mereka membuka kain kafan itu mereka melihat ada seekor ular sedang membelit lehermayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darah mayat. Lalu mereka cobamembunuh ular itu.Apabila mereka coba untuk membunuh ularitu,maka berkata ular tersebut, “Laa ilaahaillallahuMuhammad Rasulullah, mengapakah kamusemuahendak membunuh aku? Aku tidak berdosa danaku tidak bersalah. Allah S.W.T yangmemerintahkan kepadaku supaya menyiksanyasehingga sampai hari kiamat.” Lalu parasahabatbertanya,”Apakah kesalahan yang telahdilakukanoleh mayat ini?”Berkata ular, “Dia telah melakukan tigakesalahan,diantaranya :1. Apabila dia mendengar azan dia tidak maudatang untuk sembahyang berjamaah.2. Dia tidak mau keluarkan zakat hartanya.3. Dia tidak mau mendengar nasihat paraulama.Maka inilah balasannya.Jika kamu tidak keberatan, forwardlah ceirta inikepada teman-temanmu.. bagaimanapuncaranya.Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaatituakan abadi jika diamalkan.. dan sesungguhnyayang mengamalkannya itu tidak akan pernahkekurangan ilmu.. jadi tunggu apalagi?? diforwardya.. Allah Maha Melihat
Postingan dari titin di board friendster.

1 comment on Balasan orang meinggalkan sholat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *